EMC Distribution LTD

EMC Distribution has started the implementation of contract BG16RFOP002-3.001-0657. The project “Increase of the energy efficiency of “EMC Distribution” Ltd through investments in new technological equipment” is funded by Operational programme “Innovation and competitiveness” 2014 – 2020. The approved budget for the project is 2 525 000 BGN, the amount of the European funding is 1 270 240 BGN, and the national co-financing – 224 160 BGN. The implementation of the project is aimed to achieve the following general objective: with implementation of the actions, taken for energy efficiency, to achieve sustainable growth and increase of the sustainable competitiveness of the company. Under the present project, EMC Distribution Ltd. plans to perform a renovation of a part of the existing industrial equipment. The expected results from the implementation of the project are: more efficient and environmentally comfortable production processes; decreasing the energy intensity; increasing the profitability of the production activities.

На 25.01.2019 г. от 10:00 часа в производствената база на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД на адрес град Русе, бул. „Тутракан” № 100, приемна зала, ще се проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”На 04.05.2018 г. от 10:00 часа в производствената база на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД на адрес град Русе, бул. „Тутракан” № 100, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”На 04.05.2018 г. от 10:00 часа в производствената база на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД на адрес град Русе, бул. „Тутракан” № 100, приемна зала, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”На 19.02.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.